Regulamin

 

1. W celu pełnej ochrony danych i praw naszych klientów przedstawiamy regulamin korzystania z naszych usług. Decyzja o nawiązaniu współpracy jest jednoznaczna ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 

2. Przedmiotem działalności serwisu www.e-promotor.com są usługi konsultacyjne i redakcyjno-edytorskie z różnych dziedzin nauki oraz szeroko rozumiane wsparcie w dziedzinie tworzenia autorskich dzieł literackich, w tym tekstów naukowych.

 

3. Tworzenie materiałów dydaktycznych, analiz czy opracowań naukowych oraz  innych tekstów, realizowane jest zawsze na indywidualne zlecenie, zgodnie z wszelkimi wymaganiami i wytycznymi Klienta.

 

Zasady wykonania zlecenia

 

1.Rozpoczęcie współpracy z naszym zespołem naukowym zostaje poprzedzone ustaleniem warunków. Wsparcie odbywa się według zaleceń osób zamawiających. Materiały przygotowane przez nasz zespół naukowy nie stanowią kopii, ani powielenia innych dokumentów, lecz mają charakter oryginalny, w pełni autorski.

 

2. Określony termin realizacji zlecenia należy traktować jako przybliżony czas oddania zamówienia. Serwis www.e-promotor.com nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia czasowe wykonanych realizacji wynikające z przyczyn, na które serwis nie ma wpływu. Jednocześnie serwis www.e-promotor.com gwarantuje, że każdorazowo przykłada największą uwagę do wykonania zlecenia w umówionym terminie.

 

3. Darmowe poprawki realizujemy jedynie dla tekstów tworzonych od początku przez nas. Poprawki oznaczają usunięcie błędów lub niewielkiego braku merytorycznych kwestii. Poprawki to nie dopisywanie stron, za każdą nową dopisaną stronę zamawiający jest zobowiązany zapłacić według ustalonej wcześniej kwoty za jedną stronę maszynopisu

 

4. Określona liczba stron w ofercie dla zlecenia jest szacunkowa, może ulegać wahaniom. Trudno jest jednoznacznie, przed rozpoczęciem procesu twórczego, przewidzieć wynik końcowy. Niemniej jednak serwis www.e-promotor.com przykłada największą staranność do zbliżonej liczby stron z początkowych ustaleń.

 

5. Klient ma obowiązek dostarczyć wszelkie niezbędne informacje i źródła na podstawie, których zlecenie powinno powstać, a przede wszystkim narzędzia badawcze i wyniki (jeśli zlecenie tego wymaga). W innym wypadku redaktorzy korzystają z dowolnych źródeł, a zrealizowane przez serwis badanie wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty. Ponad to obowiązkiem klienta jest dostarczenie wymagań edytorskich  jeszcze przed  rozpoczęciem realizacji. W chwili nie dostarczenia szczegółowych informacji teksty realizujemy w standardzie: 12 TNR wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2,5; 2,5; 3,0;3,0 Przypisy : 10 TNR wyjustowany interlinia 1,5. Dostarczenie wymogów w trakcie lub po skończonej realizacji może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat związanych z dostosowaniem do wskazanych wymogów.

 

6. Poszczególne części zlecenia wysyłane są partiami. Istnieje możliwość złożenia zamówionej pracy w jeden dokument gotowy do druku przygotowany według dostarczonych nam wymagań edytorskich. Jest to usługa dodatkowo płatna, według ustalonej stawki, nieobowiązkowa.

 

Warunki użytkowania zamówionego materiału

 

1. Opracowania wykonywane przez nasz zespół naukowy stanowią formę pomocy dydaktycznej. Podczas ich wykorzystywania należy uwzględniać przepisy prawa obowiązującego w RP, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK. Nasz zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za dalsze lub niewłaściwe wykorzystywanie udostępnionych materiałów edukacyjnych.

 

2. Serwis www.e-promotor.com świadczy wyłącznie usługi edukacyjne, informacyjne i pomocnicze stanowiące wzór lub bazę wyjściową do pisania własnego tekstu.

 

3. Zlecenie przygotowywane dla klientów stają się ich własnością w momencie przekazania. Przenosimy na klientów prawa autorskie majątkowe.

 

4. Serwis www.e-promotor.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez klienta przesłanych mu materiałów, zwłaszcza jeśli dotyczy to wykorzystania prac z naruszeniem przepisów Prawa Autorskiego oraz artykułu 272 Kodeksu Karnego.

 

5. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z klientem w przypadku zajścia podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszych materiałów, a kwoty wpłacone za już zrealizowaną usługę nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.

 

6. Serwis www.e-promotor.com oświadcza, iż przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży i są wyłącznie do dyspozycji klienta, który za nie zapłacił.

 

                                                                                                                         Ochrona danych osobowych

 

Podczas Państwa wizyty na stronie serwisu, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

   

  Ustalenia końcowe

   

  1. Przesyłane przez nas treści naukowe i literackie są autorskie, mają jedynie charakter ogólny i bazowy, stanowią wzór do własnej analizy i interpretacji.

   

  2. Każdy klient dysponuje 20 –dniowym okresem na wnoszenie wszelkich poprawek i uwag. Po tym terminie uznaje się, że wszelkie wymagania klienta zostały w pełni zaakceptowane oraz serwis www.e-promotor.com zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wykonanie poprawek lub prawo odmowy ich realizacji.

   

  3. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy z klientem w przypadku nieterminowego regulowania płatności lub w przypadku zajścia podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszych opracowań.

   

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.